O projektu

Naziv projekta: „Pružanje socijalnih usluga za najranjivije skupine u zajednici“ (UP.02.2.2.06.0030)

Projekt je odobren u sklopu poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta: Općina Staro Petrovo Selo

Partneri projekta: Opća bolnica Nova Gradiška, Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška, Udruga Matice hrvatskih umirovljenika Općine Staro Petrovo Selo, Udruga Gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.767,78 kn

Iznos koji sufinancira Europska unija: 1.499.767,78 kn (intenzitet potpore iznosi 100%)

Trajanje projekta: 24 mjeseca  (27.srpnja 2020. – 27. srpnja 2022.)

Svrha projekta: 

Ublažavanje socijalne isključenosti starijih osoba koje žive u samostalnom kućanstvu u prometno izoliranim naseljima, širenjem i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga, te uspostavljenje bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o njima.

Ciljevi projekta:

 1. Osigurati aktivnosti i prostor za osobni razvoj 100 starih i nemoćnih osoba s područja općine Staro Petrovo Selo koje su u riziku od siromaštva.
 2. Ojačati članove obitelji ovisnih starijih osoba za skrb o starim i nemoćnima, te za usklađivanje poslovnog i privatnog život.
 3. Osnažiti kapacitete 8 stručnjaka za pružanje socijalnih usluga za starije osobe

Ciljane skupine projekta:

 • Osobe starije životne dobi (65+) – 100 korisnika
 • Članovi obitelji koji skrbe o osobama starije životne dobi – 20 članova obitelji
 • Stručnjaci koji skrbe o starijim osobama – 8 stručnjaka

Aktivnosti projekta:

Aktivnost 1. Pružanje usluge prijevoza i pratnje starim i nemoćnim osobama kako bi se prevladala prometne izoliranosti.

Aktivnost 2. Organiziranje aktivnosti za prevladavanje socijalne isključenosti kroz organizaciju Klupskih aktivnosti za stariju populaciju.

Aktivnost 3. Pružanje usluga podrške članovima obitelji ovisnih članova.

Aktivnost 4. Jačanje kapaciteta stručnjaka koji se skrbe o starijim osobama.

V. Promidžba i vidljivost

PM. Upravljanje projektom i administracija

Očekivani rezultati projekta:

Aktivnost 1. Pružanje usluge prijevoza i pratnje starim i nemoćnim osobama kako bi se prevladala prometne izoliranosti:
 • 100 najugroženiji članova zajednice starijih od 65 godina ostvarilo uslugu prijevoza
 • 100 najugroženiji članova zajednice starijih od 65 godina ostvarilo uslugu pratnje
 • Zaposlen vozač/pratitelj
 • Nabavljeno vozilo
Aktivnost 2. Organiziranje aktivnosti za prevladavanje socijalne isključenosti kroz organizaciju Klupskih aktivnosti za stariju populaciju:
 • Uspostavljen Klub za stare i nemoćne općine Staro Petrovo Selo
 • Održano 100 kreativnih radionica za korisnike projekta
 • Održano 100 rekreacijskih aktivnosti za korisnike projekta
 • Organiziran rad zbora i pjevanja i 100 radionica zborskog pjevanja
 • Održano 100 pravnih savjetovanja za korisnike
 • Održano 100 aktivnosti Brige o zdravlju
 • Održano 6 izleta za korisnike projekta
 • Održana edukacija “Kako komunicirati s gluhim i nagluhim osobama
Aktivnost 3. Pružanje usluga podrške članovima obitelji ovisnih članova:
 • 20 članova obitelji s ovisnim članom prošlo radionicu Kultura u domu
 • 20 članova obitelji s ovisnim članom prošlo radionicu – Medijacija stresa
 • 10 članova obitelji s ovisnim članom prošlo individualno savjetovanje s psihologom – Emocionalna obiteljska podrška
 • 10 članova obitelji s ovisnim članom prošlo individualno savjetovanje s psihologom – Instrumentalna obiteljska podrška
 • 20 članova obitelji s ovisnim članom sudjelovalo na predavanju “Pro vita et familia” koje organizira Caritas Požeške biskupije
Aktivnost 4. Jačanje kapaciteta stručnjaka koji se skrbe o starijim osobama:

8 stručnjaka steklo znanja o:

 • mogućnostima međusektorske suradnje u pružanju socijalnih usluga u zajednici
 • procesu deinstitucionalizacije socijalnih usluga i mogućnostima ugovaranja socijalnih usluga s nadležnim ministarstvom (MDOMSP)
 • mogućnostima podizanje kvalitete postojećih socijalnih usluga i mogućnostima uvođenja novih kroz financiranje Europskog socijalnog fonda.
 • osnovama znakovnog jezika
V. Promidžba i vidljivost:
 • Postignuta visoka razina vidljivosti i prepoznatljivosti projekta i njegovih rezultata
 • Podignuta svijest ključnih dionika i ciljanih skupina
 • Izrada promotivnih materijala
PM. Upravljanje projektom i administracija:
 • Ispravno, kvalitetno i pravovremeno proveden projekt
 • Administrativno i financijsko izvještavanje
 • Nadzor kvalitete provedbe projekta

Održivost rezultata nakon provedbe projekta:

 • Osposobljeno stručno osoblje i nabavljena oprema omogućit će nastavak provedbe projektnih aktivnosti bez većih financijska sredstva
 • Nabavit će se oprema (vozilo) koja omogućava kvalitetno održavanje usluge prijevoza i po završetku projekta
 • Ojačat će se kapaciteti stručnog osoblja Općine te će ono biti u mogućnosti prijavljivati nove projekte na natječaje u okviru ESF, čime će se osigurati nastavak i proširenje dostupnosti socijalnih usluga
 • Ojačat će se suradnja s OCD na području Općine, te potaknuti osnivanje novih OCD-a, koji će uz stručnu pomoć ljudi uključenih u provedu ovog projekta moći planirati programe i projekte koji će razvijati inovativne socijalne usluge prema potrebama svojih članova
 • Stručnjaci će steći kompetencije za trening i mentorstvo budućih korisnika
 • Utjecaj na izradu nove Strategije Općine